Почнуваат интензивни активности за заштита и реставрација на црквата во Курбиново

Министерството за култура ја известува јавноста дека долгогодишното пропаѓање на црквата Св. Ѓорѓи во Курбиново ќе биде запрено. Во оваа 2018-та година, по повеќегодишен  застој, пропусти па и нестручност во реставрацијата на еден од најрепрезентативните објекти на нашето културно наследство, велат од ова министерство, тие ќе почнат нов процес – процес на стручна, внимателна и одговорна грижа за оваа наша значајна знаменитост и еден од најрепрезентативните објекти на нашето културно наследство, кој датира од XII век.

За таа цел, Министерството за култура и Владата на Р.М во Буџетот за 2018-та, обезбедија средства во висина од почетни 2.500.000 денари, со подготвеност од Министерството тие да достигнат до 15 милиони денари, доколку реализацијата тече со посакуваната динамика. Со овие средства во текот на годината ќе се изведат активности за изработка на Основниот проект за архитектурата во завршна фаза, ќе се спроведе административно одобрување на основниот проект за архитектурата, а ќе се реализираат и неколку фази од непосредната заштита: демонтажа на покривот, конструктивно зајакнување, конзервација на ѕидни платна и демонтажа на времениот покрив. За разлика од минатата година, кога преку Заводот и Музеј Битола за активностите во Курбиново имаше обезбедено средства во висина од само 1.000.000 денари, ова преставува значајно зголемување на средствата и можност да се реализираат повеќе значајни зафати на реставрација.

По барање на Министерството за култура, посебна Комисија формирана од Национален конзерваторски центар  – Скопје спроведе ревизија на активностите за реставрација што се спроведуваа претходно во Курбиново.

Комисијата констатираше дека во изминатите години се направени одредени истражувања и зафати на архитектурата и живописот,  но резултатот се бројни парцијални решенија, кои не успеале да ги решат проблемите. За да се отстранат сите процедурални и стручни недоследности во конзервацијата на фрескоживописот, Комисијата од Министерството и НУ Завод и музеј – Битола се договорија во понатамошната реставрација и во целиот процес да се вклучат и надворешни меѓународни експерти со врвни познавања на византиската фреско – техника, чиишто ангажмани ќе бидат во функција на подобрување на квалитетот на понудените предлози од аспект на конструкција и материјали, нивната компатибилност со постојниот автентичен конструктивен систем и директното влијание на фрескоживописот.

Овој тим ќе изработи Програма за истражувачки работи, ќе го организира нејзиното спроведување и ќе изработи Проект за конзервација на живописот, ќе подготви Проект за презентација на живописот во црквата како и на живописот на западната, јужната и северната фасада, кој треба да биде усвоен од комисија составена од експерти за византиска уметност.

Во однос на температурата и влагата во црквата, ќе биде ангажиран климатолог кој ќе ги толкува добиените податоци и ќе предложи соодветни мерки во Проектот за конзервација и реставрација. Последна фаза на процесот ќе бидат археолошките истражувања и партерното уредување, што ќе се реализира по завршувањето на конзерваторско – реставраторските работи на архитектурата и фрескоживописот,  најдоцна до крајот на 2019-та година.

Курбиново особено, но и други важни објекти и знаменитости се запустени и оставени на забот на времето повеќе години.  Министертсвото за култура уверува дека има недвосмислена намера е тоа веднаш да го спречат.