,,Дали она „сè во рамки на законите, процедурите и институционалните ингеренции“ вака изгледа? или какви се научните податоци од планот за справување со загадувањето на тема печкава од Дрисла?

Дрисла ќе проработи според стандарди еден ден или вака ќе си тераме?“-О2 коалиција